Whiskey Light

Ex_4Ex_0Ex_2Ex_1Whiskey Light with “North”, by Anthony Vine

Installation of Whiskey Light